06 maart 2018

Persona's: wie zijn de eenzame Amsterdammers

Persona’s zijn op maat gemaakte ‘klantprofielen’ om de kennis over doelgroepen ‘tot leven’ te brengen. Zij geven in dit geval een naam en gezicht aan ‘de eenzame Amsterdammer’ met motieven, verlangens en doelen in het leven. Het is een simpel, maar zeer krachtig middel om te helpen onze aanpak persoonsgerichter te maken.

Persona’s zorgen ervoor dat de aanpak meer gedifferentieerd wordt naar ‘type’ eenzame Amsterdammer én ze geven handvaten voor de uitvoering. Wij hebben gekozen voor het maken van acht persona’s, dit aantal kan worden uitgebreid en de huidige persona’s kunnen worden verdiept.

Het maken van de persona’s

Het verzamelen van informatie voor het maken van deze persona’s is het resultaat van drie onderzoeksmethodes:

  • ƒ  Deskresearch [uit onderzoek, literatuur, internet etc.]

  • ƒ  Co-creatie met professionals die de doelgroep kennen

  • ƒ  Interviews met eenzame Amsterdammers zelf

    Aangezien de aanpak eenzaamheid tot stand komt in en met het netwerk, verdient co-creatie een belangrijke plek in het tot stand komen van de persona’s. Met de verkregen informatie is een eerste opzet gemaakt die besproken is met professionals. Dit proces is belangrijk om representatieve en valide persona’s te krijgen.

    Verschillende groepen hebben een grotere kans op het ontwikkelen van [ernstige] eenzaamheid.
    [Zie de factsheet eenzaamheid GGD].

ƒ Mensen met een niet westerse achtergrond 60% ƒ Gescheiden mensen 58% ƒ Weduwen, weduwnaars 58% ƒ Mensen met gezondheidsproblemen 60% ƒ Mensen met een beperking 62% ƒ Mensen met een lage opleiding 57%

Voor de keuze van de persona’s hebben we aansluiting gezocht bij deze risicogroepen. Deze zijn aangevuld met twee andere risicogroepen, waarvan wij menen dat die niet kunnen ontbreken in ons onderzoek naar eenzame Amsterdammers. Het gaat ten eerste om jongeren. Het lijkt een trend te zijn dat jongeren steeds vaker eenzaam zijn. Jongeren die eenzaam zijn ontwikkelen vaak een negatief zelfbeeld, wat kan uitmonden in structurele eenzaamheid en sterke eenzaamheidsgevoelens in het latere leven. Ten tweede gaat het om mensen uit de LHBTI-groep; een op de acht personen in Amsterdam kunnen we tot deze groep rekenen.

Uit onderzoek blijkt dat eenzaamheid een complex verschijnsel is en dat er vaak een stapeling van oorzaken ten grondslag ligt aan het ontstaan en voortduren van eenzaamheid, zonder dat er precies gesteld kan worden wat de grondoorzaak is. Wordt iemand depressief omdat hij eenzaam is? Of wordt iemand eenzaam omdat hij depressief is? Eenzaamheid wordt vaak veroorzaakt door meerdere factoren [zie factsheet eenzaamheid]. Geslacht kan nauwelijks gezien worden als bepalende factor voor het voorkomen van eenzaamheid. [Matig eenzaam zijn 32% van de mannen en 29% van de vrouwen. Sterk eenzaam zijn 8% van de mannen en
9% van de vrouwen]. Leeftijd discrimineert deels naar eenzaamheid; hoe ouder hoe groter het percentage mensen dat sterk eenzaam is. Dit is in vergelijking met andere leeftijdsgroepen een kleinere groep. In de keuze voor de persona’s hebben we de persona’s verdeeld over alle leeftijds- categorieën en evenredig verdeeld naar man en vrouw.

Theo van Tilburg[1] liet onlangs weten dat er van
de grote hoeveelheid data uit onderzoek naar eenzaamheid, het nu duidelijk is dat er vier factoren zijn die discrimineren voor eenzaamheid:

Deze vier factoren zijn toegepast bij de ontwikkeling van de persona’s en zijn weergeven in bijgaande tabel per persona.

Download hier het overzicht van alle 8 persona's.

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen